Środa, 2 września 2015, data aktualizacji serwisu: 05.08.2015
Komenda Powiatowa Policji w Lipsku
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
98.841 osób

Praca - Służba Cywilna

i
Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji : 05.08.2015

Komenda Powiatowa Policji w Lipsku

Komendant Powiatowy Policji w Lipsku poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy technik w Zespole Finansów i Zaopatrzenia

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Lipsko

Główne obowiązki:

1. W zakresie finansów:

 • sporządzanie list należności,

 • merytoryczna kontrola dokumentów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczej,

 • realizowanie wydatków w ramach ustalonego limitu finansowego i upoważnienia w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej,

 • sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,

 • rozliczanie dokumentacji budżetowej w ramach akredytywy budżetowej,

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód w majątku jednostki.

2. W zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

 • realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie wypadków w służbie/pracy, w drodze do służby/pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji,

 • prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników Policji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- oświetlenie naturalne i sztuczne,

- praca przy monitorze ekranowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie lub wyższe o kierunku lub specjalności BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP

 • doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego

 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość ustawy o Policji, przepisów BHP oraz przepisów dotyczących finansów publicznych,

  • obsługa komputera,

 

p o ż ą d a n e:

 

 • mile widziany staż w administracji,

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 • zdolność analitycznego myślenia oraz interpretacji przepisów prawnych,

 • dyspozycyjność, dokładność, obowiązkowość,

 • samodzielność, komunikatywność,

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych :

 • podanie kierowane do Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku i życiorys

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w przypadku osób w trakcie studiów wyższych lub podyplomowych zaświadczenie potwierdzające naukę

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia: 12.08.2015 r. - decyduje data stempla wpływu do jednostki

pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji
ul. Spacerowa 31 A

27 – 300 Lipsko

 

lub składać w sekretariacie KPP w Lipsku, ul. Spacerowa 31 A w godz.: 7.30-15.30


z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko starszy technik w Zespole Finansów i Zaopatrzenia."
 

Inne informacje:

Oferty niekompletne i niespełniające wymagań nie będą brane pod uwagę. Komendant Powiatowy Policji w Lipsku wybierze najkorzystniejszą ofertę.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.

Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty nie zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

 

 

Data publikacji : 05.08.2015

Data modyfikacji : 05.08.2015
Autor : Tomasz Krukowski
Opublikowane przez : Tomasz Krukowski
Komenda Powiatowa Policji w Lipsku ul. Spacerowa 31A
Statystyka strony: 6874 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA