DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KPP W LIPSKU - RODO - Komenda Powiatowa Policji w Lipsku

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KPP W LIPSKU

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Lipsku:
- adres: ul. Spacerowa 31a , 27-300 Lipsko


2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Lipsku sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KPP

Monika Iwan

- adres: ul. Spacerowa 31a , 27-300 Lipsko
- e-mail: kpplipsko@ra.policja.gov.pl


3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Lipsku.
W KPP w Lipsku dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio
z przepisów prawa, jest adekwatny do celów. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:
- celach przetwarzania,
- podstawach prawnych przetwarzania,
- osobach, których dane są przetwarzane,
- odbiorcach danych,
- okresach przechowywania,
zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KGP.
 

4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe
w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.


5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
- prawo dostępu do własnych danych osobowych,
- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji
o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Metryczka

Data publikacji 22.11.2018
Data modyfikacji 04.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lipsku
Osoba udostępniająca informację:
Monika Karasińska
Osoba modyfikująca informację:
Monika Karasińska
do góry